Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Organisatie

Om doelmatig samen te werken, met oog voor de samenleving, is de RES-organisatie opgebouwd uit een Bestuurlijk en een Ambtelijk Netwerk Energie, een Stuurgroep, een Opdrachtgeversteam en een projectteam.

 

 

Overlegcyclus

Deze groepen volgen een vast ritme van overleggen. De cyclus begint met een vergadering van het Opdrachtgeversteam en eindigt met een vergadering van het Bestuurlijk Netwerk Energie.

Opdrachtgeversteam

Dit team bestaat uit een beperkte afvaardiging van het Ambtelijk Netwerk Energie (ANE) en werkt aan de ontwikkeling van de RES en bewaakt de voortgang. Dit team richt zich op het proces en voorbereiding van de inhoudelijke ontwikkeling in het ANE. Het opdrachtgeversteam is een klankbord voor het Projectteam.
Het Opdrachtgeversteam overlegt zo’n 13 keer per jaar.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit een beperkte afvaardiging van het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE). De stuurgroep zet zich actief in voor de RES samenwerking. Ze richt zich voornamelijk op de aanpak en het proces van de RES. De stuurgroep bereidt het BNE-overleg bestuurlijk voor.
De Stuurgroep overlegt zo’n 5 keer per jaar.

Ambtelijk Netwerk Energie (ANE)

Het ANE bestaat uit een ambtelijke afvaardiging van de 21 gemeenten, 4 waterschappen, de Provincie, netbeheerder en de Natuur en Milieufederatie in onze regio. Het ANE als structuur is afkomstig uit de organisatiestructuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het ANE ondersteunt het Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE) en bereidt het BNE-overleg ambtelijk voor.  
Het ANE overlegt zo’n 5 keer per jaar.

Bestuurlijk Netwerk Energie (BNE)

Het BNE bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de 21 gemeenten, 4 waterschappen, de Provincie, netbeheerder en de Natuur en Milieufederatie in onze regio. Deze gezamenlijke opdrachtgevers delen kennis en geven richting aan de inhoudelijke ontwikkeling van de RES. Het BNE als structuur is afkomstig uit de organisatiestructuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het BNE is opdrachtgever voor het Projectteam.
Het BNE overlegt zo’n 5 keer per jaar

Projectteam

Het projectteam bestaat uit de verbindende Programmamanager en verschillende onafhankelijke experts. De programmamanager sluit aan bij alle overleggroepen (OT, Stuurgroep, BNE, ANE). Experts uit het projectteam sluiten aan bij de overleggen waar nodig.

Het projectteam is dagelijks bezig met het proces rondom de RES. Denk aan het faciliteren van de rest van de RES organisatie, zorgen voor kennisdeling, onderzoeken (laten) doen, samenbrengen van partijen, communicatie en administratie.
Het Projectteam overlegt zo’n 8 keer per jaar.

Platform RES Rotterdam Den Haag

Dit onafhankelijke orgaan draagt met reflecties en adviezen bij aan de ontwikkeling van de RES en de uitvoering van de ambities van de RES 1.0. Het Platform brengt een aantal keer per jaar verschillende perspectieven bij elkaar vanuit de vertegenwoordigende stakeholders. Dit gebeurt op verzoek van het BNE of op eigen initiatief van het Platform.

Illustratie organisatiestructuur
 

 

 

 

 

Cookie-instellingen