Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Brandstoffen

In de RES is een verkenning gedaan van vraag en aanbod van brandstoffen. We blijven steeds kijken naar wat er in onze regio kan worden geproduceerd, opgeslagen en benut.

Brandstoffen en de RES

Hernieuwbare brandstoffen, zoals groengas/biogas en waterstof zijn om meerdere redenen een belangrijk deel van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Ze zijn naar verwachting zeer belangrijk voor de industrie en (zwaar) transport. Maar ook bijvoorbeeld als back-up voor de warmtevoorziening in warmtenetten. Of als bron voor de warmtevoorziening voor wijken die niet eenvoudig kunnen overgaan op andere soorten energie.

Duurzame brandstoffen zijn schaars

Er zijn op dit moment nog maar plekken waar waterstof gemaakt worden uit hernieuwbare elektriciteit. In de Rotterdamse haven zijn hiervoor wel volop plannen, maar de geproduceerde waterstof is bestemd voor de industrie en zwaar transport. Ook de productie van biomassa om hier groengas van te maken is beperkt. In onze regio gaan we er daarom vanuit dat er tot 2030 geen grootschalige beschikbaarheid is voor de verwarming van de gebouwde omgeving.

We zetten voor de gebouwde omgeving dan ook vooral in op toekomstbestendige strategieën zoals vraagreductie en het realiseren van de regionale warmte-infrastructuur voor die buurten waar dat een goede oplossing is.

 

 

 

Groengas is biogas die opgewerkt is tot aardgaskwaliteit. Dit kan worden verkregen uit vergisting of vergassing. De potentie voor groengasproductie in de regio is, in verhouding met andere regio’s in Nederland, beperkt. Momenteel wordt er enkel groengas geproduceerd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in de regio. Dit wordt verkocht als transportbrandstof. In Ridderkerk is een initiatief gaande om groengas te gaan produceren uit afval van AGF-bedrijven op de Dutch Fresh Port. Verder vooruit in de toekomst wordt er in het Rotterdams Havengebied een superkritische watervergasser gerealiseerd. De biomassastromen voor deze vergasser zullen naar verwachting niet enkel afkomstig zijn vanuit de regio zelf. Met deze projecten zal de productie van groengas in de regio toenemen.

Schematische weergave van groengas opwek en distributie

Bron tekst: Achtergrond notitie duurzame brandstoffen.
Bron afbeelding: NPRES_Factsheet_Warmte

Waterstof komt niet op grote schaal als molecuul in de natuur voor. Het is dan ook geen energiebron, maar enkel een energiedrager. Er zijn drie manieren waarop waterstof op grote schaal gemaakt kan worden: de grijze route (vanuit aardgas met CO2 uitstoot), de blauwe route (grijze waterstof met opslag van CO2) en de groene route (elektrolyse vanuit hernieuwbare energiebronnen). Waterstof kan in Nederland of in de regio worden geproduceerd, maar ook worden geïmporteerd. Momenteel wordt er jaarlijks 400 kton grijze waterstof in de regio geproduceerd. Dit dient voornamelijk als grondstof bij olieraffinageprocessen.

Het onderstaande figuur laat zien hoe waterstof kan worden ingezet in de gebouwde omgeving.

Schematische weergave van inzet van waterstof

Bron tekst: Achtergrond notitie duurzame brandstoffen.
Bron afbeelding: NPRES_Factsheet_Warmte

Cookie-instellingen