Energiestrategie regio Rotterdam Den HaagOnderweg naar betrouwbare, schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.
Submenu

Planning

Met de RES 1.0 is een gezamenlijke ambitie vastgelegd als onze regionale bijdrage aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

In 2023 richten we ons op:

 • Het uitvoeren van RES 1.0.

 • Het opstellen van een RES Voortgangsdocument (medio 2023).

 • Onderzoeken die nodig zijn om de uitvoering te versnellen.

Inmiddels is bekend dat de RES 2.0 na het in werking treden van de Omgevingswet soms plan-m.e.r.-plichtig is (m.e.r. = milieueffectrapportage). Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het landelijke RES-proces. Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een RES-Voortgangsdocument en een RES-Herijking; RES 1.0, RES 2.0 enz.

RES Voortgangsdocument

In dit document werkt de regio de voortgang uit van het realiseren van de ambities uit de RES 1.0. Deze informatie is cruciaal om landelijk te kunnen monitoren of de 30 regio’s op koers liggen voor het behalen van de 35 TWh in 2030. Het RES Voortgangsdocument wordt elke twee jaar opgesteld (2023, 2025, etc.). Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is daarom niet plan-m.e.r.-plichtig.

RES Herijking

In sommige situaties kan het nodig zijn om de plannen te herijken of om nieuwe of aangepaste kaders te stellen voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten of ambities ontstaan. Dit wordt gedaan in een RES Herijking 2.0, RES Herijking 3.0, etc.
De RES Herijking heeft geen vaste ritmiek omdat het om regionaal maatwerk gaat. Dat betekent dus dat er niet automatisch elke twee jaar een ‘nieuwe’ RES komt. Iets waar eerder wel over gesproken is. De RES Herijking is in veel gevallen wel plan-m.e.r.-plichtig.

 

 

 

Tijdlijn

De planning van de RES is gekoppeld aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Dit betekent het volgende voor besluitvormingsmomenten en deadlines:

2023

 •  Januari: Start met bepalen locaties en m.e.r.-procedure (looptijd 1 jaar)
 •  Jan – juni: ontwikkeling Voortgangsdocument en vaststelling in colleges 
 • 1 juli: oplevering RES Voortgangsdocument. Hiervoor is geen besluitvormingstraject nodig en geen plan-m.e.r.-plicht
 • Doorlopend: uitvoering RES 1.0

2024

 • Lokale start vergunningsaanvragen grootschalige projecten wind en zon
 • Verkenning of en wanneer een RES 2.0 gewenst is
 • Doorlopend: uitvoering RES 1.0

2025

 • 1 januari 2025: vergunningen zijn verleend
 • Jan – juni 2025: ontwikkeling Voortgangsdocument en vaststelling in colleges
 • 1 juli 2025: RES Voortgangsdocument. Hiervoor is geen besluitvormingstraject nodig en geen plan-m.e.r.-plicht
 • Doorlopend: uitvoering RES 1.0

 

 

 

 

Cookie-instellingen